Best Aurora Borealis - BruceSmith

5 Amazing Mountain Aurora Borealis

Another shot over the mountains near Abraham Lake, Alberta.

aurora borealismountainsrocky mountainsabraham lakenightnorthern lights

From Aurora Borealis